เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
มอบใบประกาศนียบัตรเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชีลอง
   
โครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษาปฐมวัย เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ..
ร้านขายดอกไม้ ตุ๊กตา บริเวณงาน
ซุ้มถ่ายรูปของน้องๆ หนูๆ พร้อมทั้งผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน..
   
   
ร่วมถ่ายรูปกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
   
ทีมงานเทศบาลตำบลชีลอง ในชุดผ้าไทย...
   
...บรรยากาศก่อนรับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษาปฐมวัย...
   
ท่านปลัดฯ นางสาวตะวันณา   เตชิณี กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ...
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ  สุขนาแซง ประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์
   
   
..ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวขาว..
..ร่วมถ่ายรูปกับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง..
   
กิจกรรมการแสดงบนเวทีของน้องๆ หนูๆ
   
..เสร็จสิ้นภารกิจ...ร่วมถ่ายรูปหมู่จร้า..