เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
จุดพักให้บริการประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
   
เทศบาลตำบลชีลองตั้งจุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   
ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
   
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ   สุขนาแซง พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. ร่วมให้บริการ ณ จุดให้บริการประชาชนตำบลชีลอง...
   
   
ท่านปลัดเทศบาลตำบลชีลอง นางสาวตะวันณา   เตชิณี ร่วมให้บริการประชาชน ณ จุดให้บริการประชาชนตำบลชีลอง..