เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตร  เทศบลตำบลชีลอง อำเภอเมือง - เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
   
นายสงบ สุขนาแซง นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชีลอง และอาสาเกษตรกรตำบลชีลอง ร่วมศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ณ เทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ