เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
 
* ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียน(สพฐ) ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลชีลอง
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 เมษายน 2561
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลปู่ตา-วัดบุ่งสาวดาล) บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหนม่ง หมู่ 2
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านโนนหว้านไพล - บ้านปึก ยาว 1,800 เมตร
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร สายฝายขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ.หนองสระ, บ.ใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่ 1/2561) 30 พ.ย. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 และหมู่ 11 (เอกสารเลขที่ 2/2561) 1 ธ.ค. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4บ้านโนนหว้านไพล(เอกสารเลขที่ 3/2561)1ธ.ค.2560
* ประกาศร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ้านหนองสระ,บ้านใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล
* ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2561 - 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
* การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
* หนังสือนำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 กันยายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบุ่งสาวดาล-ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก-บ้านนายยุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 4 สาย) บ้านหนองคล้า หมู่ 10  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (บริเวณข้างห้องประชุม) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน)หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(จำนวน 2 สาย) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายฝายน้ำล้นลำห้วยโดก-ถนนสายบ้านต้อน) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายบ้านนายสมบูญ-บ้านนายกอง) หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 1 มิถุนายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (ถนนทางเข้าสำนักงาน ทต.ชีลอง)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองหว้า หมู่ 10
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านชีลอง หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านหนองปลาโด หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 มี.ค. 2560
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขามแป หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ก.พ.2560
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ม.ค.2560
 
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านชีลอง หมู่ 16
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 9 ธันวาคม 2559
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 ธ.ค. 2559
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 พ.ย. 2559
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ตุลาคม 2559  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กันยายน 2559  
* ประกาศรายราคากลางโครงการก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุ ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารประจำตำบลชีลอง ) บ้านกุดเหม่ง หมู่2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
* ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 สิงหาคม 2559
* ประกาศรายราคากลางจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อ บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักท่อ หมู่ 2
* ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองปลาโด หมู่ 8
* ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อ บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อ บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 กรกฏาคม 2559
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านหนองหว้า หมู่ 12 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 1 มิถุนายน 2559
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยชีลอง บ้านชีลอง หมู่ 16  
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยชีลอง บ้านท่าขามแป หมู่ 9  
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคล้า หมู่ 10
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยชีลอง บ้านท่าขามแป หมู่9
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลชีลอง(โรงจอดรถ)29 เม.ย.59
* ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลชีลอง(โรงจอดรถ)
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลชีลอง(โรงจอดรถ)
* ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลชีลอง(โรงจอดรถ)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองสระ หมู่ 3 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังผิวจราจร บ้านโนนดู่ หมู่ 13 ตำบลชีลอง
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 7 มีนาคม 2559  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายหนูนา กาชัย - บ้านนายพรหมมา ศรีสุภาพ) บ้านหัวหนอง หมู่ 6 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำรณ บุญโยธา) บ้านโป่งเกต หมู่ 7 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปู่ตา - บ้านนายชูศักดิ์) บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 ตำบลชีลอง
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายยายพาส-กุดเหม่ง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชีลอง
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองปลาโด หมู่8 วันที่ 15 ม.ค.2559
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่8
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านโป่งเกต หมู่7 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านโป่งเกต หมู่14 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านโป่งเกต หมู่15 ตำบลชีลอง
*ประกาศจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองปลาโด หมู่8 วันที่ 28 ธ.ค.2558
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรัง บ้านหนองปลาโด หมู่8 ตำบลชีลอง
* ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 23 ธ.ค.2558  
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ทต.ชีลอง วันที่ 16 ธ.ค.2558  
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 15 ธันวาคม 2558
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง 148 หมู่ 2 ตำบลชีลอง 
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4 ตำบลชีลอง
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร บ้านโนนดู่ หมู่ 13 ตำบลชีลอง
* ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ทต.ชีลอง วันที่ 26 พ.ย.2558
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน ทต.ชีลอง วันที่ 17 พ.ย.2558
* ประกาศการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงดินถนนยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 วันที่ 24 พ.ย.2558  
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงดินถนนยกระดับพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 วันที่ 11 พ.ย.2558  
* ประกาศรายงานปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 วันที่ 30 ต.ค.2558
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 วันที่ 22 ต.ค.2558
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2558
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557
* ประกาศ ทต.ชีลอง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2558 วันที่ 30 ต.ค.2558
* รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2558 วันที่ 30 ต.ค.2558
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 วันที่ 13 ต.ค.2558
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง วันที่ 30 กันยายน 2558
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชีลอง วันที่ 14 กันยายน. 2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชีลอง วันที่ 10 กันยายน 2558
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 วันที่ 7 ก.ย. 2558
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 วันที่ 10 ส.ค.2558
* ประกาศ ทต.ชีลอง เรื่องการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 วันที่ 14 ส.ค.2558
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 โครงการ วันที่ 14 ก.ค. 2558
* ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2558
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบายพาส-บ้านกุดเหม่ง จำนวน 1โครงการ วันที่ 22พ.ค.2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายบายพาส-บ้านกุดเหม่ง จำนวน 1โครงการ วันที่ 15พ.ค.2558
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้นและก่อสร้างท่อเหลี่ยม(บล็อคคอนเวิร์ส) จำนวน 3 โครงการ วันที่ 7พ.ค.2558
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังและลงลูกรังไหล่ทาง ถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ วันที่ 7พ.ค.2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น/บล็อคคอนเวิร์ส/ถนนยกระดับ/ลงลูกรังไหล่ทาง จำนวน 5 โครงการ
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน6โครงการ 31มี.ค.2558
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนามกีฬา และครุภัณฑ์กีฬา จำนวน2โครงการ วันที่ 30 มี.ค.2558
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน6โครงการ วันที่11มี.ค.2558
* ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน22รายการ วันที่11มี.ค.2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ตำบลชีลอง จำนวน 1 โครงการ วันที่ 20ก.พ.2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ตำบลชีลอง จำนวน 1 โครงการ
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน จำนวน 6 โครงการ วันที่11ก.พ.2558
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ วันที่ 3 ก.พ.2558
* ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนประเภทต่างๆจำนวน6โครงการวันที่่ 8 ม.ค.2558
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่4,หมู่5,หมู่14,หมู่15หมู่และหมู่17  
* ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ วันที่ 24 ธ.ค.2557    
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1หมู่3หมู่9หมู่10หมู่11หมู่12หมู่13หมู่15 และ16 จำนวน 9 โครงการ  
* ประกาศผลผู้ชนะ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนดกลาง หมู่8 วันที่ 17พ.ย.2557  
* ประกาศผลผู้ชนะ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) วันที่ 17 พ.ย.2557
* ประกาศเปลี่ยนแปลงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนดกลาง หมู่ 8 ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2557
* ประกาศเปลี่ยนแปลงประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่2 ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2557
* ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนดกลาง หมู่ 8 ประกาศ 14 ตุลาคม 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ 8 ตำบลชีลอง วันที่ 7 ตุลาคม 2557
* ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่2 ประกาศ 14 ตุลาคม 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) หมู่ 2 ตำบลชีลอง วันที่ 7 ตุลาคม 2557
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ ประกาศวันที่ 22 กันยายน 2557
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง 3 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ประกาศ วันที่ 4 กันยนยน 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ประกาศ วันที่ 4 กันยนยน 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ, ศาลเจ้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ประกาศ วันที่ 4 กันยนยน 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 1 โครงการ ประกาศ วันที่ 2 กันยายน 2557
* ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 4 โครงการ ประกาศ วันที่ 2 กันยายน 2557
* ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 1 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557
* ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2557
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 3 โครงการ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุ่งอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง  ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
* เทศบาลตำบลชีลองเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง ถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ 
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2557
* เทศบาลตำบลชีลองเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมอาคารจำนวน 1 โครงการ 
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
 
 
*     ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประมูลงานจ้างด้วยบบอเล็กทรอนิคส์  โครงการขุดลอกคลองแก้มลิงหนองโง้ง จำนวน 1 โครงการประกาศ ณ วันที่ 1  พฤศจิกายน 2556
*     ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2556
    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังบ้านชีลองหมู่1,หมู่16 และบ้านกุดเหม่งหมู่2 จำนวน 2โครงการ ประกาศ 14 พฤษภาคม 2556
*     ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับสายเหมือง นาโหล่ง บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 จำนวน 1 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556
*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบกลมมีหูจับด้านข้างและมีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1,100 ใบ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556
*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังบ้านหนองคล้า หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556
*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 3 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556
*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
*    ประกาศเทศบาลตำบลชีลองเรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2556