เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการคอลงสวยน้ำใส เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ลำห้วยชีลอง บ้านชีลอง หมู่ ๑๖ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ภาพก่อนการดำเนินงาน
วางแผนการดำเนินโครงการฯ
ท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายเจนเจตน์   เจนนาวิน ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน...
คณะนักศึกษาวิชาทหาร (รด) จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนชีลองวิทยา
ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เตรียมความพร้อมรอท่านประธาน
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง นายสงบ   สุขนาแซง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์   ตรีสาร  เปิดงานโครงการ พร้อมร่วมกำจัดผักตบชวา กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลอง...
   
ท่านผู้ว่าฯ ให้สัมภาษกับผู้สื่อข่าว....เกี่ยวกับโครงการคลองสวย น้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืช...
   
ท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอฯ ส่วนราชการต่างๆ พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
ภาพดำเนินการเส็จสิ้น