เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณี นำสู่แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังงหวัดชัยภูมิ
   
โรงพยาบาลชัยภูมิราม ร่วมตรวจวัดสายตาให้กับผู้สูงอายุ...ฟรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีลอง ร่วมตรวจรักษาโรค...วัดความดัน...แจกจ่ายยารักษาโรค บริการถึงที่ให้กับผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวขาว ร่วมตรวจรักษาโรค...และบริการเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนชีลองวิทยา กศน.ตำบลชีลอง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลชีลองร่วมงานโครงการฯ
มอบรางวัลผู้สูงอายุทรงคุณค่าด้านต่างๆ
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันโรค จากโรงพยาบาลชัยภูมิราม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลชีลอง
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ร่วมกิจกรรมเต้นบาร์สโลป กับคณะกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลชีลอง