เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และสืบสานประเพณี นำสู่แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (วันผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังงหวัดชัยภูมิ  (ต่อ)
   
นายสงบ   สุขนาแซง นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล และข้าราชการเทศบาลตำบลชีลอง
ท่าน นภา   ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ
ท่าน เจนเจตน์    เจนนาวิน นายอำเภเมืองชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมงานโครงการฯ
การประกวดนายแบบ นางแบบ ผู้ศุงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙
ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ
บริเวณ โรงทาน ให้บริการอาหารเครื่องดื่มกับโครงการฯ ฟรีครับ...