เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
โครงการกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชีลองวิทยา ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุดิบ และ อุปกรณ์ในการทำขนมไทย..
ฝึกทำขนมไทยประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...