เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge  Management : KM )
   
แผนการจัดองค์ความรู้ประเด็นที่ 1 การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล  
1. แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลชีลอง       
2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลชีลอง     
3.ประกาศคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลชีลอง  
4. เกร็ดความรู้ห่างไกล สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)    
5. หลักธรรมาภิบาล  
   
แผนการจัดองค์ความรู้ประเด็นที่ 2 การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล  
1. คู่มือระบบงานสารบรรณ       
2. คู่มือการใช้งาน word / Excel 2010    
3. คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
4. คู่มือเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลชีลอง    
5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี    
   
องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง  
   
**องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร**  
1. ประกาศนโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลชีลอง       
2. ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลชีลอง     
3. แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2558 2560) เทศบาลตำบลชีลอง  
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลชีลอง    
   
**องค์ความรู้ภายนอกองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร**  
1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่)      
2. พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)      
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ      
4. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2552 (ฉบับที่13)      
5. พ.ร.ก. ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9)      
6. พ.ร.ก. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547      
7. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่)      
8. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475