เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
 
* ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 ตุลาคม 2561 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื็อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3กันยายน 2561 
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน้าหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
* ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)  
* ประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)  
* ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา  
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 5 สาย) หมู่ 16 บ้านชีลอง  
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาSML - บ้านนายสง่า พื้นชัยภูมิ) หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มแนวหน้าชาวประชา) หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมอ - บ้านนายพร้อม) หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจรรอบห้วยหนองอ้อ หมู่ ๔ บ้านโนนหว้านไพล  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว  
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ ๑๖ บ้านชีลอง  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ ๑๗ บ้านหนองบัวขาว  
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง - บ้านหนองสระ) หมู่ 2
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561
* ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียน(สพฐ) ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลชีลอง
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 เมษายน 2561
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลปู่ตา-วัดบุ่งสาวดาล) บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหนม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 3 สาย บ้านหัวหนองหมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างลงลูกรังผิวจราจร (สายบ้านหนองบัวขาว ม.5 - ลำห้วยสงแก)บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 2 สาย บ้านหนองคล้า หมู่ 10
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย รพ.สต.ชีลอง-หน้าโรงเรียนหนองสระ)บ้านใหม่พัฒนา หมู่11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียน-บ้านนายพรมมี)บ้านชีลอง หมู่16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนางบุญเฮียง จิตรบันเทิง-สระหลวง)บ้านหนองบัวขาว หมู่17
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แห่ง ในตำบลชีลอง
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 มกราคม 2560
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านโนนหว้านไพล - บ้านปึก ยาว 1,800 เมตร
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร สายฝายขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ.หนองสระ, บ.ใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่ 1/2561) 30 พ.ย. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 และหมู่ 11 (เอกสารเลขที่ 2/2561) 1 ธ.ค. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4บ้านโนนหว้านไพล(เอกสารเลขที่ 3/2561)1ธ.ค.2560
* ประกาศร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ้านหนองสระ,บ้านใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล
* ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2561 - 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
* การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
* หนังสือนำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 กันยายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบุ่งสาวดาล-ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก-บ้านนายยุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 4 สาย) บ้านหนองคล้า หมู่ 10  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (บริเวณข้างห้องประชุม) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน)หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(จำนวน 2 สาย) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายฝายน้ำล้นลำห้วยโดก-ถนนสายบ้านต้อน) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายบ้านนายสมบูญ-บ้านนายกอง) หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 1 มิถุนายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (ถนนทางเข้าสำนักงาน ทต.ชีลอง)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองหว้า หมู่ 10
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านชีลอง หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านหนองปลาโด หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 มี.ค. 2560
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขามแป หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ก.พ.2560
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ม.ค.2560