เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 7 เมษายน 2564   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) วันที่ 21 เมษายน 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวาสนา งาคม - บ้านนายวสัน กุมภาว์) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทองขัน จำนงค์ธรรม - นางสงวน ถนอมสัตย์) บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ วันที่ 29 มีนาคม 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางวาสนา งามคม - บ้านนายวสัน กุมภาว์) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหมาย บุตรชัยภูมิ - บ้านนายสมชาย จอกทอง) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม 2564
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 มีนาคม 2564 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมหมาย บุตรชัยภูมิ - บ้านนายสมชาย จอกทอง) บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 10 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดชัยศรีสมสะอาด - นานายสำเนียง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะพานบ้านโนนดู่ - นานายบุญส่ง) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางสวย - ศาลปู่ตา) บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดชัยศรีสมสะอาด - นานายสำเนียง) บ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะพานบ้านโนนดู่ - นานายบุญส่ง) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางสวย - ศาลปู่ตา) บ้านโนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ บ้านนางพอดี - บ้านนายพงษ์ศักดิ์ (ต่อเนื่อง)) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบุญยง  มณีด่านจาก - บ้านนายทองเตี๊ยง  บุดดานอก) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 15 บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการ ปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) หมู่ที่ 17 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ บ้านนางพอดี - บ้านนายพงษ์ศักดิ์ (ต่อเนื่อง)) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มกราคม 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายบ้านนางบุญยง  มณีด่านจาก - บ้านนายทองเตี๊ยง  บุดดานอก) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 15 บ้านโสกน้ำขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มกราคม 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (สายหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 17 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 20 มกราคม 2564
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 7 มกราคม 2564  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-014 สายถนนบ้านโปร่งเกตุ - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7 มกราคม 2564
*ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 สตง. รับรอง   สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง  ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-015 สายบ้านหนองปลาโด - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ธันวาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-015 สายบ้านหนองปลาโด - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-014 สายบ้านโปร่งเกตุ - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาโด วันที่ 7 ธันวาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-015 สายบ้านหนองปลาโด - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 10-014 สายบ้านโปร่งเกตุ - ภูหล่น ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาโด วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาโด - ภูหล่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโด วันที่ 4 ธันวาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเกตุ - ภูหล่น หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งเกตุ วันที่ 4 ธันวาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ ส่วนกลาง เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2563) วันที่ 22 ตุลาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 63
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี 2563
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) ประจำปี 2563  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   วันที่ 25 กันยายน 2563
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   วันที่ 25 กันยายน 2563
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยโดก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 วันที่ 14 ก.ย. 63  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 กันยายน 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโดก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ วันที่ 2 กันยายน 2563
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยโดก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน 2563
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ขอขายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2563
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ชีลอง ม.1 วันที่ 3 ส.ค. 63
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กุดเหม่ง ม.2 วันที่ 3 ส.ค. 63 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนหว้านไพล หมู่ที่ 4 วันที่ 3 ส.ค.63
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองบัวขาว หมู่ที่ 5 วันที่ 3 ส.ค. 63 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โปร่งเกตุ ม.7 วันที่ 3 ส.ค. 63  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โสกน้ำขาว หมู่ที่ 15 วันที่ 3 ส.ค. 63 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ชีลอง ม.16 วันที่ 3 ส.ค. 63
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563  
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 1 บ้านชีลอง วันที่ 21 ก.ค.63  
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 2 บ้านกุดเหม่ง วันที่ 21 ก.ค.63
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 4 บ.โนนหว้านไพล วันที่21ก.ค.63
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 5 บ.หนองบัวขาว วันที่ 21 ก.ค.63
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 7 บ้านโปรงเกต วันที่  21 ก.ค.63 
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 15 บ.โสกน้ำขาว วันที่  21 ก.ค.63
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (E-bidding)หมู่ที่ 16 บ้านชีลอง วันที่  21 ก.ค.63
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
* ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการยื่นคำร้องต่าง ๆ
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP ) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 มิถุนายน 2563  
* ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั่งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 12 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 14 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 พฤศภาคม 2563 
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 17 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ที่ 16 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 วันที่  29 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 วันที่  29 เมษายน 2563 
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 วันที่  29 เมษายน 2563  
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 วันที่  29 เมษายน 2563  
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเหม่ง หมู่ที่ 2 วันที่  29 เมษายน 2563  
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ที่ 1 วันที่  29 เมษายน 256 
* ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 27 เมษายน 2563 
* ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ 24 เมษายน 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวท้องถิ่น ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (สายศาลา กลางบ้าน - บ้านนางดอกไม้)   หมู่ 10 บ้านหนองคล้า ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายศาลเจ้าพ่อ สมบูรณ์ บ้านนางพอดี - บ้านนายพงษ์ศักดิ์) หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563  
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 สายบ้านใหม่พัฒนา - บ้านหนองบัวขาว หมู่ 11, 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 9 เมษายน 2563 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 ตำบลชีลอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวท้องถิ่น ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  กว้าง 6 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายศาลากลางบ้าน - บ้านนางดอกไม้) หมู่ 10 บ้านหนองคล้า ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ บ้านนางพอดี - บ้านนายพงษ์ศักดิ์) หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่  7 เมษายน 2563
* ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 2 เมษายน 2563
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 2 เมษายน 2563 
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 สายบ้านใหม่พัฒนา - บ้านหนองบัวขาว หมู่ 11, 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 31 มีนาคม 2563
* ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1  วันที่ 31 มีนาคม 2563
* ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 ตำบลชีลอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 สายบ้านใหม่พัฒนา - บ้านหนองบัวขาว หมู่ 11, 17 จำนวน 1 สาย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*ประกาศ ประชาสัมพันธ์การ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2563
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-016 สายบ้านชีลอง-ภูหล่น บ้านชีลอง หมู่ 1วันที่ 25 มีนาคม 2563
*ประกาศ ประชาสัมพันธ์การ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.10-010 หมู่ 11, 17 วันที่ 24 มีนาคม 2563
* ประกาศ ประชาสัมพันธ์การ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง วันที่ 24 มีนาคม 2563 
* ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 7 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 มีนาคม 2563    
* เทศบาลตำบลชีลองประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 
* เทศบาลตำบลชีลองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563    
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 มกราคม 2563    
* เทศบาลตำบลชีลองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
* การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ทต.ชีลอง ปี 2563
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 9 ธันวาคม 2562  
* ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562   
* ประกาศฯ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไดรมาสที่ 4 (กรกฏาคม ถึง กันยายน 2562) วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
* ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 ต.ค. 2562 
* ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 ต.ค. 2562 
* ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินเหลือจ่าย) ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 3 ต.ค. 2562 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 กันยายน 2562 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 25 กันยายน 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 กันยายน 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 7 สิงหาคม 2562  
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562)  
* ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 18 มิถุนายน 2562  
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 18 มิถุนายน 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 มิถุนายน 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 เมษายน 2562  
* ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561  
* รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 ตุลาคม 2561 
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื็อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3กันยายน 2561 
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุ่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณหน้าหอประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง  
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 สิงหาคม 2561  
* ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)  
* ประกาดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่11(e-bidding)  
* ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 บ้านใหม่พัฒนา  
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 5 สาย) หมู่ 16 บ้านชีลอง  
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาSML - บ้านนายสง่า พื้นชัยภูมิ) หมู่ 2 บ้านกุดเหม่ง
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มแนวหน้าชาวประชา) หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว
* ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมอ - บ้านนายพร้อม) หมู่ 8 บ้านหนองปลาโด
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจรรอบห้วยหนองอ้อ หมู่ ๔ บ้านโนนหว้านไพล  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ ๑๕ บ้านโสกน้ำขาว  
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองดิน เหมืองวังตาหลุบ หมู่ ๑๖ บ้านชีลอง  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ ๑๗ บ้านหนองบัวขาว  
* ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (สายบ้านกุดเหม่ง - บ้านหนองสระ) หมู่ 2
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561
* ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ให้แก่เด็กนักเรียน(สพฐ) ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลชีลอง
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง การจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 เมษายน 2561
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองบัวขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลปู่ตา-วัดบุ่งสาวดาล) บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 2 สาย บ้านกุดเหนม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 3 สาย บ้านหัวหนองหมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างลงลูกรังผิวจราจร (สายบ้านหนองบัวขาว ม.5 - ลำห้วยสงแก)บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างลงลูกรังผิวจราจร จำนวน 2 สาย บ้านหนองคล้า หมู่ 10
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย รพ.สต.ชีลอง-หน้าโรงเรียนหนองสระ)บ้านใหม่พัฒนา หมู่11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียน-บ้านนายพรมมี)บ้านชีลอง หมู่16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนางบุญเฮียง จิตรบันเทิง-สระหลวง)บ้านหนองบัวขาว หมู่17
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แห่ง ในตำบลชีลอง
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 มกราคม 2560
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร หนา 0.04 เมตร
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านโนนหว้านไพล - บ้านปึก ยาว 1,800 เมตร
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร สายฝายขี้กาก หมู่ 3 บ้านหนองสระ วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกาศจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองบัวขาว - บ้านใหม่พัฒนา
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำหนองโง้ง หมู่4
* ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding) จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งโรงเก็บปุ๋ย หมู่ 3 และหมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ.หนองสระ, บ.ใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่ 1/2561) 30 พ.ย. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 และหมู่ 11 (เอกสารเลขที่ 2/2561) 1 ธ.ค. 2560
* ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4บ้านโนนหว้านไพล(เอกสารเลขที่ 3/2561)1ธ.ค.2560
* ประกาศร่างวิจารณ์ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศยกเลิกประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล (เอกสารเลขที่1/2560)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล ชุดที่ 1- ชุดที่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3,11 บ้านหนองสระ,บ้านใหม่พัฒนา ชุดที่ 1- ชุดที่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 17,11 บ้านหนองบัวขาว, บ้านใหม่พัฒนา
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนหว้านไพล
* ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อประเมินภาษี ประจำปี 2561 - 2564
* ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
* ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
* การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
* หนังสือนำส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 8 กันยายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดบุ่งสาวดาล-ลำห้วยหวาย) บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจาก-บ้านนายยุทธ) บ้านชีลอง หมู่ 16
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 4 สาย) บ้านหนองคล้า หมู่ 10  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15  
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย)บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองบัวขาว หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (บริเวณข้างห้องประชุม) บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้าน)หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(จำนวน 2 สาย) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายฝายน้ำล้นลำห้วยโดก-ถนนสายบ้านต้อน) หมู่ 5
* ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจร(สายบ้านนายสมบูญ-บ้านนายกอง) หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (แบบ สขร.1)  เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 1 มิถุนายน 2560
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (ถนนทางเข้าสำนักงาน ทต.ชีลอง)
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 16
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังผิวจราจร หมู่ 17
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองหว้า หมู่ 10
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านชีลอง หมู่ 1
* ประกาศราคากลางโครงการลงลูกรังผิวจราจร บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านหนองปลาโด หมู่ 8
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจร บ้านโสกน้ำขาว หมู่ 15
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโป่งเกตุ หมู่ 7
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านโนนหว้านไพล หมู่ 4
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16
* ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ 12
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการขุดลอกหนองโดก หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 11
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 2 มี.ค. 2560
* ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขามแป หมู่ 9
* ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหนองโดก บ้านหนองสระ หมู่ 3
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 6
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ก.พ.2560
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดู่ หมู่ 13
* ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ 14
* รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (แบบ สขร.1) เทศบาลตำบลชีลอง วันที่ 4 ม.ค.2560