เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รวมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
     
บุญเดือกหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสำเร็จการศึกษา..ศพด.
     
กีฬาสวัสดิการเกมส์

กีฬาสวัสดิการเกมส์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
     
ปลูกดอกดาวเรือง
ลอยกระทง 2560
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     
อบรม ระบบงานสารบรรณ
อบรม ระบบงานสารบรรณ
กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
วันผู้สูงอายุ

กีฬาต้านยาเสพติด


     
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๖๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๙

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
     
กำจัดผักตบชวา ลำห้วยชีลอง

๙ มีนาคม ๒๕๕๙
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปี ๒

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อำเภอยิ้ม/เทศบาลเคลื่อนที่..

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

๙ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร..

๘ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
     
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ มอบนโยบาย...

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประเพณีลอยกระทง ทต.ชีลอง...

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     
โครงการเชื่อมรัก สานสัมพันธ์ อยู่แบบพอเพียง..

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นวันพระ ทต.ชีลอง..

๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ถวายเพลพระวัดปทุมชาติ..อง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ตำบลธาตุทอง

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไหว้ครู โรงเรียนชีลองวิทยา..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
ไหว้ครู ศูนย์เด็กเล็ก..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมแผนสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ..

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
มอบถุงพระราชทานภัยแล้ง....

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วาตะภัยชีลอง..

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
บุญเดือนหก...

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
     
กีฬาต้านยาเสพติดฯ..

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
งานฉลองเจ้าพ่อหลวงสุวรรณ..

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
งานฉลองปู่ตาทะเลแก้ว

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘