เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
รวมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
     
     
     
     
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ฯ ประจำปี 2562
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาขาดน้ำประปาใช้ ตำบลชีลอง
โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2562
จิตอาสา ทต.ชีลอง ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โครงการสร้างศึกษาดูงาน ประจำปี 2562
ขบวนแห่พานบายศรี ประเพณีบุญเดือนหก 2562
รำบายศรี ศาลเจ้าพ่อพญาแล 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
     
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
Change For Good
     
โครงการแห่เทียนพรรษา

โครงการอำเภอยิ้ม
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
     
บุญเดือกหก ศาลเจ้าพ่อพญาแล รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสำเร็จการศึกษา..ศพด.
     
กีฬาสวัสดิการเกมส์

กีฬาสวัสดิการเกมส์
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
     
ปลูกดอกดาวเรือง
ลอยกระทง 2560
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
     
อบรม ระบบงานสารบรรณ
อบรม ระบบงานสารบรรณ
กีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้
วันผู้สูงอายุ

กีฬาต้านยาเสพติด


     
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๖๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขบวนแห่พานบายศรี บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
บุญเดือนหก ๒๕๕๙

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันผู้สูงอายุ ๒๕๕๙

๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันท้องถิ่นไทย ๒๕๕๙

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
     
กำจัดผักตบชวา ลำห้วยชีลอง

๙ มีนาคม ๒๕๕๙
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ปี ๒

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อำเภอยิ้ม/เทศบาลเคลื่อนที่..

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
     
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

๙ มกราคม ๒๕๕๙
ประชุมผู้ใหญ่บ้านสัญจร..

๘ มกราคม ๒๕๕๙
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
     
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ..

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายอำเภอเมืองชัยภูมิ มอบนโยบาย...

๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประเพณีลอยกระทง ทต.ชีลอง...

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
     
โครงการเชื่อมรัก สานสัมพันธ์ อยู่แบบพอเพียง..

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘
นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้นวันพระ ทต.ชีลอง..

๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ถวายเพลพระวัดปทุมชาติ..อง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ตำบลธาตุทอง

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไหว้ครู โรงเรียนชีลองวิทยา..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
ไหว้ครู ศูนย์เด็กเล็ก..

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุมแผนสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ..

๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
     
มอบถุงพระราชทานภัยแล้ง....

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วาตะภัยชีลอง..

๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
บุญเดือนหก...

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
     
กีฬาต้านยาเสพติดฯ..

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
งานฉลองเจ้าพ่อหลวงสุวรรณ..

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
งานฉลองปู่ตาทะเลแก้ว

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘