เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ทต.ชีลองร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านโนนหว้านไพล จัดทำฝายกระสอบทรายกั้นน้ำเพื่อใช้ในด้านการเกษตร ตำบลชีลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ