เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ
   
 
   
   

1.ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ (กรมธนารักษ์)

2.บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3)

3.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

1. เทศบัญญัติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

2. เทศบัญญัติตลาด

3. เทศบัญญัติเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

4. เทศบัญญัติสะสมอาหาร

5. เทศบัญญัติสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

6. เทศบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ