เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปี 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
          การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
ข้อมูลพื้นฐาน  

01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
     - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
     - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
     - พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
     - พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
     - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
     - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 
ข่าวประชาสัมพันธ์  

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

08 Q & A
     - www.cheelong.go.th เว็บไซต์เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
     - ช่องทางการสอบถามข้อมูล ข้อสงใส ปัญหาต่างๆ และข้อร้องเรียน

 

09 Social Network
     - ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ คะแนนความพึงพอใจ เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
     - ช่องทางการสอบถามข้อมูล ข้อสงใส ปัญหาต่างๆ และข้อร้องเรียน

 
แผนการดำเนินงาน  

010 แผนดำเนินงานประจำปี
     - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
     - รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
     - รายงานการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
     - รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ ทต.ชีลอง รอบ 12 เดือนในระบบ E-Plannacc
     - รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ ทต.ชีลอง รอบ 6 เดือนในระบบ E-Plannacc

 

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
การปฏิบัติงาน  

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

 

การให้บริการ

 

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     - คู่มือประชาชน
     - ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     - รายงานการดำเนินงาน โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     - บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินงาน โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563
     - ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ คะแนนความพึงพอใจ เทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

017 E-Service
     - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลชีลอง
     - การแจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
     - แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2564
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ 2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2563

 

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
     - รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลชีลอง
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
     - การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 2

 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

029 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     - กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลชีลอง

 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

034 เจตจำนงคงสุจริตของผู้บริหาร

 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลชีลอง

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

039 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

 

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
     - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

 

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชีลอง ประจำปี พ.ศ.2563
     - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
     - รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - ประกาศเทศบาลตำบลชีลอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     - รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาการทำงานเป็นทีม กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรมวันธรรมสวนะ
     - รายงานการดำเนินงานโครงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
     - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     - ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลชีลอง
     - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ