เว็บบอร์ด ทต.ชีลอง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส : ITA เทศบาลตำบลชีลอง ประจำปี 2564
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
          การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
ข้อมูลพื้นฐาน  

01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง